Soluţii pentru administraţia publică

În efortul de a raspunde cerinţelor tot mai exigente ale cetăţenilor, instituţiile administraţiei publice locale şi centrale adoptă noi modele de functionare bazate pe soluţii informatice complet integrate, devenind astfel mai eficiente şi mai transparente. Industrial Software pune la dispoziţia instituţiilor publice un sistem integrat de aplicaţii special dezvoltate în vederea acoperirii tuturor nevoilor specifice sectorului public.

Soluţii pentru servicii interne

Contabilitate

INDSOFT-SICO, sistemul informatic integrat de contabilitate a fost conceput şi realizat în scopul rezolvării în mod unitar a problemelor legate de evidența contabilă a unităților administrației publice, acoperind necesitățille de prelucrare automată a datelor serviciilor de specialitate implicate în:

 • Urmărirea încadrării în creditele bugetare aprobate
 • Urmărirea contractelor şi a plăților
 • Evidența angajamentelor şi a ordonanțărilor
 • Intocmirea raportărilor solicitate de Ministerul Finanțelor Publice

Buget

Acest modul al sistemului integrat de contabilitate destinat administraii bugetului asigură:

 • Operarea prevederilor bugetare anuale şi trimestriale ale instituției administrației publice.
 • Configurarea facilă a anexelor bugetare conform cu formularistica tipizată în vigoare.
 • Realizarea anexelor bugetare solicitate de Ministerul de Finanțe.
 • Prelucrarea automată a prevederilor de la unitățile subordonate.
 • Urmărirea îndeplinirii prevederilor bugetare anuale şi trimestriale ale unității administrației publice locale şi a subunităților sale.
 • Instrumente de analiză a corelațiilor bugetare.

Personal şi salarizare

Soluţia este proiectată să preia procesele complexe, mari consumatoare de resurse, precum salarizarea, gestionarea fişelor de personal, înregistrarea şi procesarea pontajului, etc. transformându-le în activităţi eficiente şi uşor de gestionat de către utilizator.

Prin cele patru module distincte ale acestei soluţii se pot realiza în mod automat şi intuitiv operaţiile specifice managementului capitalului uman:

 • Evidenţa personalului
 • Evidenţa funcţionarului public
 • Pontaj
 • Calcul salarii.

Taxe şi Impozite

Soluţia de taxe şi impozite este un pachet de aplicaţii pentru administrarea veniturilor primăriilor, permiţând tratarea unitară a tuturor creanţelor unui contribuabil faţă de bugetul local prin definirea flexibilă a diverselor tipuri de materie impozabilă, a procedurilor de calcul a impozitelor şi taxelor, a modului de gestionare a creanţelor bugetare în funcţie de legislaţia specifică, de cerinţele beneficiarului şi de aria de activitate a direcţiei fiscale.

Prin intermediul modulelor sale specifice, soluţia de taxe şi impozite asigură:

 • Evidenţa contribuabililor
 • Evidenţa materiei impozabile
 • Evidenţa veniturilor din contracte
 • Evidenţa debitelor
 • Evidenţa documentelor de plată
 • Verificarea extraselor de Trezorerie
 • Urmărirea şi Executarea silită, plus calculul stimulentelor
 • Evidenţa insolvabililor şi stărilor de insolvenţă
 • Emiterea de înscrisuri
 • Informarea şi plata electronica
 • Evidenta parcarilor si a pietelor
 • Contabilizarea veniturilor
 • Raportări şi situaţii
 • Interoperabilitate cu alte aplicaţii ale sistemului integrat

Proiecte şi investiţii

Acest modul este dedicat gestionării proiectelor în derulare şi a investiţiilor, avand ca funcţionalităţi principale:

 • Introducerea şi bugetarea listei de investiţii
 • Alocarea bugetelor pe proiecte şi verificarea încadrării în disponibil
 • Definirea structurii şi a etapelor desfăşurării proiectelor
 • Detalierea activităţilor din cadrul fiecărui proiect
 • Analiza costurilor de realizare a proiectelor prin urmărirea cheltuielilor efective în raport cu cele planificare
 • Istoric al bugetelor alocate anual.

Chirii şi concesiuni

Acest pachet de programe este destinat gestionării veniturilor administraţiilor publice locale provenite din contracte de închiriere, concesionare, vânzare sau asociere .

Soluţia pentru chirii şi concesiuni poate funcţiona independent sau poate fi integrat parţial sau total în sistemul de gestiune a impozitelor şi taxelor locale, oferind astfel toate instrumentele necesare optimizării relaţiei cu contribuabilul.

Registru agricol

Evidenţa şi centralizarea manuală a informaţiilor conţinute de Registrul Agricol este un proces laborios, complex, mare consumator de timp, care determină irosirea nejustificată a resurselor umane de specialitate. Soluţia de Registru Agricol este astfel concepută incât sa permită o evidenţă şi centralizare automată a acestor informaţii.

Aplicaţia respectă legislaţia în vigoare şi se asigură adaptarea permanentă a aplicaţiei la eventualele modificări legislative, precum şi la cerinţele clienţilor, prin implementarea unor funcţii suplimentare.

Patrimoniu

Sistemul informatic permite evidenţa bunurilor de patrimoniu din domeniul public şi privat gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi evidenţa mişcărilor şi transformărilor prin care trec aceste bunuri. Evidenţa acestora se bazează pe perspective diferite: financiar-contabilă, tehnică şi geografică, oferind în final o imagine unitară a patrimoniului.

Asistentă socială

Aplicaţia pentru gestionarea persoanelor asistate social a fost implementată în baza Legii 416/2001 cât şi a OUG 105/2003, respectând toate normele legale în vigoare, permiţând:

 • gestionarea informaţiilor legate de ajutoare sociale
 • alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală
 • alocaţii familiale complementare
 • ajutoare de urgenţă
 • alocaţii de stat pentru copii
 • stimulente şi indemnizaţii
 • ajutoare de încălzire

Totodată, aplicaţia permite gestionarea diverselor documente necesare pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă socială, evidenţei referatelor, dispoziţiilor, anchetelor, diverselor state de plată şi situaţii statistice legate de domeniul asistenţei sociale.

Management documente

Soluţia Industrial Software de gestiune a documentelor este dedicată tuturor instituţiilor din administraţia publică, permiţând circulaţia (în scopul informării, aprobării sau modificării), stocarea şi regăsirea documentelor aflate în orice format electronic. Orice document care se înregistrează la registratură, se crează intern, se expediază către cetăţeni sau alte instituţii, fiind urmărit de la naşterea lui până la soluţionare şi în continuare până la arhivarea lui electronică.

Odată introduse documentele într-un sistem de gestiune, acestea pot fi consultate atât de către personalul intern – angajaţi, cât şi cetăţeni, atât pe portalul de internet cât şi pe infochioşcuri sau call center. Se pot obţine informaţii legate de statutul unui document, departamentul la care se află şi soluţionarea acestuia.

Soluţia pentru managementul documentelor este formată din trei aplicaţii principale, Registratură, Urbanism şi Arhiva Electronică, fiecare dintre acestea având în componenţă diferite module care facilizează accesul la informaţii de interes pentru cetăţeni.

Printre beneficiile majore dobândite în urma implementării acestei soluţii se numără:

 • Reduceri de cost: reducerea timpului petrecut pentru căutarea documentelor; eliminarea duplicatelor
 • Calitate superioară: livrarea documentelor specificate la momentul specificat de timp; permite decizii mai rapide, datorită posibilităţii ca mai mulţi utilizatori din mai multe locaţii pot vedea acelaşi document simultan
 • Siguranţă sporită: utilizatori autorizaţi pot accesa documente specifice numai pentru acţiuni specifice; păstrarea intactă a documentului în timp
 • Îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii: posibilitatea de a răspunde mai rapid cetăţenilor (documentele fiind disponibile imediat); reducerea numărului documentelor necesare de la client

Urbanism

Soluţia permite înregistrarea într-o bază de date şi listarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, desfiinţare, certificatelor de notare în cartea funciară, a avizelor extravilan, înregistrarea proceselor de contravenţie, căutări în baza de date, precum şi posibilitatea vizualizării certificatelor (autorizaţiilor) eliberate.

AVERTISMENT: Acest program este protejat de legea drepturilor de autor si conventiile internationale. Orice reproducere sau modificare partiala sau totala a programului prin orice mijloc este strict interzisa. Orice persoana care nu respecta aceste dispozitii se face vinovata de contrafacere si este pasibila de pedepse prevazute de lege.

Pentru eventualele sesizari:
SC Industrial Software SRL
Piața Unirii 4, Sibiu, România
TEL: 0269-220426 / FAX: 0269-220426
E-mail: suport@indsoft.ro
Web: www.indsoft.ro